Call our Vietnamese interpreter
Uyen Le (267)290-0467
uyen.le@pallantelaw.com

Philadelphia Chúng tôi quan tâm đến quyn li ca bn!

Bi thường thit hi cho người lao đng.

Chúng tôi quan tâm đến quyn li ca bn và có th giúp bn có được nhng li ích mà bn

xng đáng được hưởng nếu bn đã b thương ti nơi làm vic. Chn thương nơi làm vic có th bao gm chn

thương cơ th và tiếp xúc vi bnh ngh nghip. Li ích bi thường cho người lao đng, s bù đp

cho tin lương b mt và điu tr y tế, trong khi bn không th làm vic được. Sp xếp cho tng s tin bi

thường có th là:

Thương tích cá nhân

Trường hp thương tích cá nhân có th phát sinh t nhiu tình hung khác nhau, trong đó có tai

nn xe c, xây dng khiếm khuyết, và các sn phm b li và nguy him. Nếu bn đã b thương

do sơ sut ca người khác hoc bi mt sn phm b li, bn có th được hưởng đn bù tin lương

b mt, đau đn và kh đau, cha bnh.

Khuyết tt An Sinh Xã Hi

Nếu bn tr v th cht hoc tinh thn không th làm vic toàn thi gian, bn có th được

nhn tr cp tàn tt t Cơ quan Qun lý An Sinh Xã Hi (SSA). Có hai chương trình; Th nht, an

sinh xã hi người khuyết tt (SSD) dành cho nhng người đã tham gia trong h thng an sinh xã

hi thông qua bo him xã hi, được khu tr t thuế tin lương. Chương trình th hai, b sung

an ninh thu nhp (SSI) được da trên nhu cu và đòi hi mt người khuyết tt đ đáp ng các yêu

cu tài chính được quy đnh trong các quy đnh ca Cơ quan Qun lý An Sinh Xã Hi. Đ nhn

được tr cp tàn tt hàng tháng, chúng ta phi chng minh cho SSA rng v cơ bn bn không

th làm vic toàn thi gian cho ít nht mười hai tháng.